Vågfångst

 © Vågfångst 2019

Kort om Vågfångst

 

Bakgrund och konceptidé 

Ofattbara tretton miljoner ton skräp beräknas varje år hamna i haven. Ungefär 80 procent av detta har sitt ursprung på land medan 20 procent kommer från sjöfart och annan verksamhet på haven. Av det som kommer från land är det en mycket stor del som når världshaven genom de tio största floderna i världen. Om den pågående nedskräpningsprocessen inte snabbt bryts blir resultatet förödande. 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.  

 

För att bryta och vända utvecklingen kommer det att krävas åtgärder på stor bredd, globalt, regionalt och lokalt. Det kommer både att krävas globala satsningar för att fånga upp de stora mängder skräp som redan nu finns i världshaven jämsides med stora satsningar för att hindra nytt skräp att tillföras haven. 

 

Det är detta senare problem som Vågfångst kommer att angripa. Vågfångst är kort och gott ett smart koncept för att fånga in och samla upp kringflytande skräp innan det når ut i haven.

 

Vågfångst skiljer sig radikalt från de metoder som hittills använts. Dagens metoder bygger antingen på att fysiska hinder, dvs att olika typer av nät och flytande barriärer placeras ut i vattnet, eller på mekaniska/pumpdrivna alternativt manuella metoder för att från olika typer av rörliga flytande plattformar och båtar fånga in och samla upp skräp. Metoderna medför ofta stora miljömässiga störningar och kostnader. Hinder för skräp är samtidigt hinder för all verksamhet på vattnet. Mekanisk insamling, trålning och skräpsugning, från fartyg och pråmar är resurskrävande och ofta bullrigt.  


Idén bakom Vågfångst är enkel. Med en metod som utnyttjar vattnets naturliga rörelser fångas det kringflytande skräpet in innan det når havet.  


På sin väg från källorna till havet finns nämligen normalt en lång rad strategiska platser där skräpet tenderar att samlas eller passera, t.ex. inne i vikar, hamnbassänger, utmed floder och kanaler. Genom ett smart system av passiva insamlingsbehållare (Vågfångstmoduler), som kontinuerligt fångar in kringflytande skräp, så rensas vattnet utan annan kraft än det som genereras av vattnets ständiga rörelser.

  

Vågfångst är alltså ett miljövänligt alternativ som inte begränsar verksamheten på vattnet och som är helt tyst. Det mänskliga insamlingsarbetet begränsas till att med jämna mellanrum befria insamlingsbehållarna från sitt innehåll och transportera bort det. Behållarna kan tex tömmas eller bytas ut och transporteras bort likt befintliga lösningar för hantering av återvinningskärl.

 

Systemet är skalbart och kan med hjälp av olika modultyper på ett flexibelt sätt anpassas till den fysiska miljön i anslutning till hamnar, kajer och bryggor längs floder, i kustnära tätorter samt i skärgårdsområden. Att Vågfångst kan smälta in gestaltningsmässigt i relation till känsliga befintliga stads och hamnmiljöer är en viktig del av konceptet.  

 

Fortsatt utveckling 

Vågfångst är mitt i prototypfasen. Ett antal småskaliga prototyper har tagits fram och en första mellanstor prototyp testades i maj 2018  med mycket positiva och hoppingivande resultat.  


Under våren 2018 drevs och utvecklades projektet från idé till färdig prototyp inom ramen för innovationsprogrammet ”Ide[a]ction” (www.ideaction.se), som är ett samarbete mellan bland annat KTH, Start-up Stockholm, Svenska Uppfinnareföreningen, Openlab och Toolspace. 


Under hösten 2018 påbörjades ett samarbete med Finja, Stockholms stad och Stockholms hamnar.

 

Patent-och Registreringsverket (PRV) har utfört en nyhetsgranskning med mycket positivt utfall och en patentbyrå har genomfört en patenterbarhetsbedömning som stakat ut vägen fram till ett patent. Almi har tilldelat Vågfångst förstudiemedel och Vinnova har beviljat anslag från Bygginnovationen för fortsatt utveckling. Ytterligare ansökningar om finansieringsstöd sker löpande. 

 

Ambitionen är närmast att få fram en fullskaleprototyp som kan testas på olika platser under hösten 2019.

Syften och mål kommer att vara flera. Funktionaliteten ska säkerställas, produktionsmetod ska testas och säkrare underlag för kostnadsberäkningar ska tas fram. Det övergripande målet med fullskaleprototypen är att få till ett väldokumenterat och välfungerande proof of concept att visa upp för framtida investerare, kunder och samarbetspartners.  

 

Behovet av nya effektiva metoder för att ta hand om kringflytande skräp är som framhölls inledningsvis akut. Stockholms hamnar och Stockholms stad är som sagt med som samarbetspartners bland annat i egenskap av potentiella framtida kunder. På producentsidan finns ett pågående samarbete med Finja, som till att börja med är med i arbetetet med att ta fram en fullskaleprototyp.


Ambitionen är att jämsides med utveckling och testning av en fullskaleprototyp kunna knyta en producent och långsiktig samarbetspartner till projektet som möjliggör att projektets potential snabbast möjligt kan börja realiseras på stor bredd.    

 

Till en början, under utvecklingsfasen och en första produktionsfas, kommer fokus att riktas främst mot kunder i Sverige. Potentiella kunder är kommuner, städer, hamnar, större båtklubbar etc. I alla stadsutvecklingsprojekt där man omvandlar vattennära industriområden till nya stadsdelar kan Vågfångst bli en standardutformning för kajmiljöerna. Men potentialen finns naturligtvis i lika hög grad globalt i alla städer som ligger i anslutning till vatten och floder.  

 

Ambitionen är att licensiera innovationen till ett eller flera företag med rätt förutsättningar, både som producent(er) och med rätt typ av nätverk för att kunna få ut moduler på många marknader.

 

Hoppas denna översiktliga beskrivning väckt ert intresse! För potentiella samarbetspartners, finansiärer och möjliga licenstagare visar och berättar jag gärna mer! För mer info, kontakta info@andrenarkitektur.se

 

 

VÅGFÅNGST     190301     © Erik Andrén 2019

 

 

Follow @Vagfangst on twitter for latest updates                                                                                                                                                                                                                 info@vågfångst.se