Vågfångst

 © Vågfångst 2018

Kort om Vågfångst

 

Bakgrund och konceptidé 

Ofattbara tretton miljoner ton skräp beräknas varje år hamna i haven. Ungefär 80 procent av detta har sitt ursprung på land medan 20 procent kommer från sjöfart och annan verksamhet på haven. Av det som kommer från land är det en mycket stor del som når världshaven genom de tio största floderna i världen. Om den pågående nedskräpningsprocessen inte snabbt bryts blir resultatet förödande. 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.  

 

För att bryta och vända utvecklingen kommer det att krävas åtgärder på stor bredd, globalt, regionalt och lokalt. Det kommer både att krävas globala satsningar för att fånga upp de stora mängder skräp som redan nu finns i världshaven jämsides med stora satsningar för att hindra nytt skräp att tillföras haven. 

 

Det är detta senare problem som Vågfångst kommer att angripa. Vågfångst är kort och gott ett smart koncept för att fånga in och samla upp kringflytande skräp innan det når ut i haven.

 

Vågfångst skiljer sig därigenom radikalt från de metoder som hittills använts. Dagens metoder bygger antingen på att fysiska hinder, dvs olika typer av nät och flytande barriärer, placeras ut i vattnet eller på mekaniska metoder för att från olika typer av rörliga flytande plattformar fånga in och samla upp skräp. Båda metoderna medför stora miljömässiga störningar och kostnader. Hinder för skräp är samtidigt hinder för all verksamhet på vattnet. Mekanisk insamling, trålning och skräpsugning, från fartyg och pråmar är resurskrävande och ofta bullrigt.  

Idén bakom Vågfångst är enkel. Med en metod som utnyttjar vattnets naturliga rörelser fångas det kringflytande skräpet in innan det når havet.  

 

På sin väg från källorna till havet finns nämligen normalt en lång rad strategiska platser där skräpet tenderar att samlas eller passera, t.ex. inne i vikar, hamnbassänger, utmed floder och kanaler. Genom ett smart system av passiva insamlingsbehållare (Vågfångstmoduler), som kontinuerligt fångar in kringflytande skräp, så rensas vattnet utan annan kraft än det som genereras av vattnets ständiga rörelser.

  

Vågfångst är alltså ett miljövänligt alternativ som inte begränsar verksamheten på vattnet och som är helt tyst. Det mänskliga insamlingsarbetet begränsas till att med jämna mellanrum befria insamlingsbehållarna från sitt innehåll och transportera bort det. Behållarna kan tex tömmas eller bytas ut och transporteras bort likt befintliga lösningar för hantering av återvinningskärl.

 

Systemet är skalbart och kan med hjälp av olika modultyper på ett flexibelt sätt anpassas till den fysiska miljön i anslutning till hamnar, kajer och bryggor längs floder, i kustnära tätorter samt i skärgårdsområden. Att Vågfångst kan smälta in gestaltningsmässigt i relation till känsliga befintliga stads och hamnmiljöer är en viktig del av konceptet.  

 

Fortsatt utveckling 

Under våren 2018 har projektet drivits inom ramen för innovationsprogrammet ”Ide[a]ction” (www.ideaction.se), som är ett samarbete mellan bland annat KTH, Start-up Stockholm, Svenska Uppfinnareföreningen, Openlab och Toolspace. 

Vågfångst är nu mitt i prototypfasen. Ett antal småskaliga prototyper har tagits fram och en första mellanstor prototyp har under året testats med mycket positiva och hoppingivande resultat.  

 

Patent-och Registreringsverket (PRV) har utfört en nyhetsgranskning med mycket positivt utfall och en patentbyrå utför just nu en patenterbarhetsbedömning. Almi har tilldelat Vågfångst förstudiemedel och Vinnova har precis beviljat anslag från Bygginnovationen. Ytterligare ansökningar om finansieringsstöd sker löpande. 

 

Ambitionen är närmast att få fram en fullskaleprototyp under våren 2019, som kan testas på olika platser under hösten 2019.

Syften och mål kommer att vara flera. Funktionaliteten ska säkerställas, produktionsmetod ska testas och säkrare underlag för kostnadsberäkningar ska tas fram. Det övergripande målet med fullskaleprototypen är att få till ett väldokumenterat och välfungerande proof of concept att visa upp för framtida investerare, kunder och samarbetspartners.  

 

Behovet av nya effektiva metoder för att ta hand om kringflytande skräp är som framhölls inledningsvis akut. Stockholms hamnar och Stockholms stad är med som samarbetspartner och kommer bidra med rådgivning och finansieringsstöd under utvecklingsfasen. På producentsidan är tex Finja intresserade av samarbete, till att börja med genom att vara med i arbetet med att ta fram en fullskaleprototyp. Ambitionen är att jämsides med utveckling och testning av en fullskaleprototyp kunna knyta en producent och långsiktig samarbetspartner till projektet som möjliggör att projektets potential snabbast möjligt kan börja realiseras på stor bredd.    

 

Till en början, under utvecklingsfasen och en första produktionsfas, kommer fokus att riktas främst mot kunder i Sverige. Potentiella kunder är kommuner, städer, hamnar, större båtklubbar etc. I alla stadsutvecklingsprojekt där man omvandlar vattennära industriområden till nya stadsdelar kan Vågfångst bli en standardutformning för kajmiljöerna. Men potentialen finns naturligtvis i lika hög grad globalt i alla städer som ligger i anslutning till vatten och floder.  

 

Ambitionen är att licensiera innovationen till ett eller flera företag med rätt förutsättningar, både som producent(er) och med rätt typ av nätverk för att kunna få ut moduler på många marknader.

 

Hoppas denna översiktliga beskrivning väckt ert intresse! För potentiella samarbetspartners, finansiärer och möjliga licenstagare visar och berättar jag gärna mer! För mer info, kontakta info@andrenarkitektur.se

 

 

VÅGFÅNGST     181121     © Erik Andrén 2018

 

 

Follow @Vagfangst on twitter for latest updates                                                                                                                                                                                                                 info@vågfångst.se